Tutkimuspäivät

Parhaan paperin valintaprosessi ja arviointikriteerit

Parhaan paperin valinta on kolmivaiheinen anonyymi prosessi. Arvioitsijat eivät siis missään vaiheessa prosessia papereita arvioidessaan tiedä, kenen kirjoittama paperi on ja missä yhteisössä se on tuotettu.
1. Ensimmäisessä vaiheessa paperit käyvät läpi review-käytännön, jossa kaksi revieweriä arvioi kunkin paperin taulukossa 1 olevan artikkelien pistetyksen mukaisesti.
2. Toisessa vaiheessa ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja kokoaa kaikkien artikkelien kummankin review-lausunnon pisteytykset seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 1. Artikkelien pisteytys

Arvioinnin kohde

Pisteytys

1. Artikkelin sisältö

0 = ei uutta tietoa/ 1=vähämerkit/ 2=aik.tietoa vahv./ 3=uutta tietoa

2. Abstrakti

0= merkittävää parannettavaa/ 1=pientä parannett./ 2=kelpaa sellais.

3. Teor. lähtök.

-“-

4. Tutkimusong.

-“-

5. Tutkimusasetelma, tutkimusmenetelmät

0= merkittävää parannettavaa/ 1=pientä parannett./ 2=kelpaa sellais.

6. Tulokset

0= merkittävää parannettavaa/ 1=pientä parannett./ 2=kelpaa sellais.

7. Kuviot, taul, kieli

-“-

8. Johtop, pohd

-“-

9. Sovellettavuus

0=ei sovellettavissa/ 1=sovellett, ei merkitt./ 2=sovellettavissa ja merkitt.

10. Tarvittavat korj

0=ei voida julk./ 1=korjausten jälkeen/ 2=sellaisenaan

 

Kolmannessa vaiheessa kaksi arvioijaa käy läpi parhaimmat pisteet edellisistä arvioinneista saaneet artikkelit ja pisteyttää ne samalla pisteytysperiaatteella Pisteytykset lasketaan yhteen. Korkeimman pistearvon saanut paperi valitaan parhaaksi paperiksi.