Tutkimuspäivät ja paras paperi

 

Parhaan paperin valintaprosessista pyritään tekemään läpinäkyvä. Seuraavassa kuvataan parhaan paperin valintaprosessia sekä arviointikriteereitä. Parhaan paperin valintaprosessi on nelivaiheinen, ja joka vaiheessa anonyymi. Arvioitsijat eivät siis missään vaiheessa prosessia papereita arvioidessaan tiedä, kenen kirjoittama paperi on ja missä yhteisössä se on tuotettu.

  1. Ensimmäisessä vaiheessa paperit käyvät läpi review-käytännön, jossa kaksi review-toimikuntaan kuuluvaa arvioi kunkin paperin liitteenä 1 olevan arviointilomakkeen avulla.
  2. Toisessa vaiheessa review-toimikunnasta valitaan kaksi henkilöä, jotka käyvät kaikki paperit (edelleen anonyymisti) läpi liitteenä 1 olevan arviointilomakkeen avulla, pisteyttäen omat arvionsa seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 1. Artikkelien pisteytys

Arvioinnin kohde

Pisteytys

1. Artikkelin sisältö

0 = ei uutta tietoa/ 1=vähämerkit/ 2=aik.tietoa vahv./ 3=uutta tietoa

2. Abstrakti

0= merkittävää parannettavaa/ 1=pientä parannett./ 2=kelpaa sellais.

3. Teor. lähtök.

                      -”-

4. Tutkimusong.

                      -”-

5. Analyysimenet.

                      -”-

6. Tulokset

                      -”-

7. Kuviot, taul, kieli

                      -”-

8. Johtop, pohd

                      -”-

9. Sovellettavuus

0=ei sovellettavissa/ 1=sovellett, ei merkitt./ 2=sovellettavissa ja merkitt.

10. Tarvittavat korj

0=ei voida julk./ 1=korjausten jälkeen/ 2=sellaisenaan

.   

  1. Kolmannessa vaiheessa pisteytetään samalla pisteytysperiaatteella kaikkien artikkelien kumpikin review-lausunto.
  2. Tuloksena saadaan neljä riippumatonta pisteytystä kullekin paperille: 2 review-arviosta saatavaa pisteytystä + 2 parhaan paperin arvioijan pisteytystä henkilöiltä, jotka ovat lukeneet kaikki hyväksytyt paperit ja pisteyttävät ne suhteessa toisiinsa. Nämä 4 pisteytystä lasketaan yhteen. Korkeimman pistearvon saanut paperi valitaan parhaaksi paperiksi.

Parhaan paperin valintaprosessi ja arviointikriteerit ovat kehittyviä. Tänä vuonna valintaprosessi osoitti, että arviointilomakkeeseen (liite 1) tarvitaan yksi lisäkategoria kuvaamaan tiedonkeruun menetelmiä, sillä lomakkeen kohta 5 painottuu analyysimenetelmiin. Lisäkategorian myötä arvioinnissa tullaan ensi vuonna painottamaan entistä enemmän tutkimusmenetelmien hallinnan kokonaisuutta (2+2 pistettä tämänvuotisen 2 pisteen sijaan). Painotus on perusteltu myös siksi, että tutkimuspäivien paperien kirjoittajilla on tänä vuonna ensi kertaa mahdollisuus tarjota tutkimuspäivillä esittämäänsä artikkelia uuteen kotimaiseen eHealth-alan sähköiseen julkaisuun, jonka myötä artikkeli saavuttaa tutkimuspäivien raporttia huomattavasti laajemman yleisön.