Jäsenyys

On kannattavaa olla STTY:n jäsen. Suomalaiset alan huiput ovat tyypillisesti STTY:n jäseniä. Jäsenmaksu tulee kuitattua jo osallistumalla joko IMIA:n tai EFMI:n konferenssiin jäsenmaksuvuonna. Jäsenille on perustettu myös omat sivunsa, joissa jäsenille tarjoillaan lisämateriaalia.

Jäseneksi voi liittyä myös alalla toimiva yhteisö. Yhteisö saa sponsorijäsenmaksullaan näkyvyyttä yhdistyksen keskuudessa ja voi toimittaa kohtuullisen määrän tiedotteitaan jäsenille vuosittain.

Henkilöjäsenmaksu on 35 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa, joka maksetaan tilille Oma Säästöpankki FI8541080010854316.

Jäseneksi liittyminen käy yksinkertaisesti:

Täytä oheinen henkilöjäsenlomake tai yhteisöjäsenlomake. Nykyiset jäsenet voivat ilmoittaa uudet yhteystietonsa sekä SoTeTiTe-sähköpostilistalle voi liittyä samoilla lomakkeilla. Hakemus käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja hyväksymisestä lähetetään tieto sähköpostitse.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen toimialana on sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka ja tiedonhallinta käytännön toimintana ja tieteenalana. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen toimialalla toimiva tai muuten asiasta kiinnostunut henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan yksityisten ihmisten jäsenmaksuilla sekä yritysten ja yhteisöjen kannatusjäsenmaksutuloilla. Näemme tällaisen sijoituksen vähäiseksi niille aktiivisille yrityksille ja laitoksille, jotka toimivat yhä kansainvälistyneemmässä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan kentässä.

Kiitos!

Hallitus 2022

Virpi Jylhä, puheenjohtaja

Olen Virpi Jylhä ja koulutukseltani filosofian tohtori sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alalta. Tiedonhallinnan kysymyksistä kiinnostuin jo fysioterapeuttina (AMK) toimiessani. Työskentelen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan yliopistonlehtorina ja tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa sekä aktiivisena toimijana Suomen JBI-keskuksessa. Jälkimmäisessä olen arviointipaneelin puheenjohtaja, järjestelmällisten katsausten menetelmien kouluttaja ja asiantuntijaryhmän jäsen. Opetan tiedonhallinnan teemoja maisteriohjelmassamme.

Tutkin tiedon lukutaitoa ja potilaan tuottamaa tietoa jaetussa päätöksenteossa strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa ”Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa” -tutkimushankkeessa. Asiantuntija-alueitani ovat tiedonhallinnan kysymykset asiakas- ja potilasturvallisuudessa, tietosuoja ja turva sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä näyttöön perustuva toiminta.

Tutkijaprofiili: Virpi Jylhä 
ORCID: 0000-0002-0725-1414
Twitter: @VirpiJ
LinkedIn: Virpi Jylhä

Juha Mykkänen, varapuheenjohtaja

Olen Juha Mykkänen ja toimin johtavana asiantuntijana THL:n Sote-tieto ja -tiedonhallinta yksikössä. Asiantuntijuusalueeni kattaa tietojärjestelmien sertifioinnin, yhteentoimivuuden, standardoinnin ja tietoarkkitehtuurin. Olen useana vuonna toiminut SoTeTiTe-päivien tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana. Olen Itä-Suomen yliopiston dosentti ja Suomen HL7-yhdistyksen hallituksen jäsen.

LinkedIn: Juha Mykkänen 

Pirjo Hilama, sihteeri

Olen Pirjo Hilama, yhteiskuntatieteiden maisteri, sairaanhoitaja (AMK) ja lastensairaanhoitaja. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen (STTY) sihteerinä olen toiminut vuodesta 2019 alkaen. Työskentelen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essoten tietohallinnossa kehittämisasiantuntijana sekä Aster-projektissa sähköisen asioinnin projektipäällikkönä Aster Etelä-Savossa. Asiantuntijuuteni ja mielenkiintoni kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisten tietosisältöjen ja tiedontuottamisen menetelmät sekä tiedolla johtaminen ovat kiinnostukseni kohteita. Tämän lisäksi olen innostunut kansallisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja olen mukana DigiIN-hankkeen ohjausryhmässä.

Twitter: @Hilsku1
LinkedIn: Pirjo Hilama

Taru Manner, jäsenvastaava

Olen Taru Manner, sairaanhoitajataustainen hoitotyön lehtori Tampereen ammattikorkeakoulusta. STTY ry:n hallituksessa olen kolmatta kautta. Paloni tiedonhallintaan on käynnistynyt hoitotyön kirjaamisen arvioinnin ja kehittämisen kautta. Olen kouluttanut hoitotyön dokumentointia 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä työhön liittyy sote-uudistukseenkin liittyvä digi- ja etäpalveluiden kehittäminen ja kouluttaminen AMK- ja YAMK-koulutuksissa ja hankkeissa.

2014 lähtien olen vastannut sairaanhoitajakoulutuksen vaihtoehtoisista opinnoista, joissa suunnataan hoitotyöhön uudistuvassa perusterveydenhuollossa (HUP). Olen saanut ohjata useampia ryhmiä digi- ja teknologiataitoisia sairaanhoitajia monipuolisiin ammatillisiin tehtäviin. Kiinnostuksen ja kehittämisen kohteena työssäni erityisesti digitalisaatio, etäasiointi, tiedonhallinta, tiedolla johtaminen ja robotiikan hyödyntäminen.

LinkedIn: Taru Manner

Laura-Maria Peltonen, taloudenhoitaja

Olen Laura-Maria Peltonen, sh, TtT. Työskentelen kliinisenä opettajana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Opetan hoitotieteen oppiaineessa sekä Future Health & Technology maisteriohjelmassa. Terveysalan kliininen työkokemukseni on pääasiassa akuuttihoidosta.

Toimin IMIA:n SEP-työryhmän puheenjohtajana ja EFMI:n NI-työryhmän sihteerinä. Teen tutkimusta UTU Connected Health tutkimusryhmässä ja tutkimukseni keskittyy terveyspalveluiden tiedolla johtamiseen sekä tiedonhallinnan vaikuttavuuden tutkimiseen toimintaprosessien ja potilastulosten näkökulmista. Olen jäsenenä IKITIK konsortiossa, jossa kehitetään informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja kommunikaation tueksi eri toimijoille sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Tutkijaprofiili: Laura-Maria Peltonen
LinkedIn: Laura-Maria Peltonen
ORCID: 0000-0001-5740-6480

Persephone Doupi

Olen Persephone Doupi, Lääkäri, lääketieteellisen informatiikan tohtori (Erasmus yliopisto, Hollanti), SLL:n terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys ja terveydenhuollon erikoistuva (Helsingin yliopisto).

Toimin kehittämispäällikkönä THL:n Aineistot ja Analytiikka -yksikössä, Tietopalvelut osastolla. Tietorakenteiden ja tietoarkkitehtuurin tuoteomistaja Valtava-hankkeessa (osa Toivo-ohjelmaa: https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma), THL:n vastuullinen johtaja TEHDAS hankkeessa (Joint Action Towards the European Health Data Space). Asiantuntijuusalueeni on sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti, terveysdatan toisiokäyttö (erityisesti tiedon laatu ja semanttinen yhteentoimivuus), digitalisaation vaikutus toimintaprosesseihin sekä palvelujärjestelmän ohjaukseen ja seurantaan.

LinkedIn: Persephone Doupi
Twitter: @PDoupi
ORCID: 0000-0001-8147-9735

Kaisa Hujanen, viestintävastaava

Olen Kaisa Hujanen, laillistettu sosiaalityöntekijä ja YTM. Työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta -tiimissä erityisasiantuntijana. Asiantuntijuusalueeni on sosiaalihuollon tiedonhallinta ja siinä erityisesti sosiaalihuollon tietomäärittelyt sekä sosiaalihuollon digitaaliset palvelut.

Twitter: @hujanen_kaisa
LinkedIn: Kaisa Hujanen

 

Ulla-Mari Kinnunen

Olen Ulla-Mari Kinnunen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori Itä-Suomen yliopistossa. Asiantuntija- ja tutkimusalueitani ovat potilastietojärjestelmän tiedon ja kirjaamisen rakenteet, tiedon turvallinen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, ammattilaisten ja kansalaisten tiedonhallinnan osaaminen, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio. Olen FinCC asiantuntijaryhmän ja HIMSS TIGER VLE puheenjohtaja, IMIA SIGNI jäsen, FinJeHew -lehden toimituskunnan jäsen sekä Suomen JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijaryhmän ja arviointipaneelin jäsen.

Twitter: @ulla_mari
LinkedIn: Ulla-Mari Kinnunen
ORCID: 0000-0002-3610-3998

Alpo Värri

Olen Alpo Värri, tutkimusjohtaja ja terveydenhuollon tietotekniikan dosentti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta. Opetan ja tutkin terveydenhuollon tietotekniikkaa etupäässä tekniikan opiskelijoille, joista koulutamme tietojärjestelmien kehittäjiä yrityksiin ja terveydenhuolto-organisaat

ioihin. Tutkimukseni liittyvät tyypillisesti tekoälyn soveltamiseen terveydenhoitoon liittyviin sovellutuksiin, usein EU-rahoitteisissa hankkeissa. Toinen painopistealueeni on terveydenhuollon tietotekniikan standardointi- ja regulaatioasiat. Olenkin toiminut standardointityöryhmän puheenjohtajana Euroopan standardointijärjestön CEN:n teknillisessä komiteassa TC251 Health Informatics vuodesta 2009 lähtien ja osallistun myös ISO/TC215:n, IEEE 11073:n ja JTC1/SC42:n toimintaan.

LinkedIn: Alpo Värri
ORCID: 0000-0002-3214-3458