Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry

Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf
Finnish Social and Health Informatics Association

STTY logo

 

      21. sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät, Jyväskylä, 21.5.2018  Call for papers

Säännöt

STTY:n säännöt -- hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 10.4.2001 ja 4.6.2001. Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät korjaukset hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.1.2002.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry., Föreningen för informationsbehandling inom social- och hälsovården rf., ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Social and Health Informatics Association.

Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen toimialana on sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka ja tiedonhallinta käytännön toimintana ja tieteenalana.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa, edistää alan käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä ja soveltamista, edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä sekä tehdä alaa tunnetuksi.

3 §

Tarkoitusperiään yhdistys toteuttaa

* järjestämällä tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja,
* edistämällä ja tukemalla alaan liittyvää opetus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
* ylläpitämällä yhteyksiä muihin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhdistyksiin sekä tietojenkäsittelyalan yhdistyksiin Suomessa,
* ylläpitämällä yhteyksiä muissa maissa toimiviin sekä kansainvälisiin alan yhdistyksiin.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia.


Jäsenet

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa sen toimialalla toimiva tai muuten asiasta kiinnostunut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Jäseneksiottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

5 §

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa hallituksen tai yhdistyksen jäsenen esityksestä yhdistyslaissa mainituissa tapauksissa.

Jos yhdistyksen jäsen on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä.

6 §

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erilainen varsinaiselle jäsenelle ja kannattajajäsenelle.


Hallitus

7 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä yhdeksään muuta jäsentä.

Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokoonpanossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon jäsenistön keskuudessa esiintyvät ammatti-, koulutusala-, ikä- ja sukupuoliryhmät sekä alueellinen jakautuminen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan sekä mahdolliset muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan tai nimittää ulkopuoleltaan sihteerin tai toiminnanjohtajan.

8 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.


Kokoukset

10 §

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai kirjeitse.

Päätökset tehdään, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, avoäänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys on kuitenkin suoritettava suljetuin lipuin, mikäli sitä koskeva vaatimus on kokouksessa esitetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-kesäkuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

* valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
* todetaan vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
* esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
* esitetään tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
* esitetään tilintarkastajien kertomus,
* vahvistetaan tilinpäätös,
* päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
* valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet,
* määrätään seuraavana kalenterivuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus sekä varsinaisille että kannattajajäsenille,
* vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
* valitaan hallituksen puheenjohtaja,
* valitaan hallituksen muut jäsenet,
* käsitellään muut hallituksen kokouskutsussa ilmoittamat asiat.


Toiminta- ja tilivuosi

12 §

Yhdistyksen toimintavuosi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.


Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä vähintään kuukauden välein pidettyä yhdistyksen kokousta on näin päättänyt. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä kokousta kirjeitse jäsenistön tietoon. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

14 §

Jos yhdistys purkautuu on jäljelle jäävät varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävästi.

Tulosta