Toiminta

Yhdistyksen toimialana on sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka ja tiedonhallinta käytännön toimintana ja tieteenalana. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa, edistää alan käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä ja soveltamista, edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä sekä tehdä alaa tunnetuksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään

  • järjestämällä tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja,
  • edistämällä ja tukemalla alaan liittyvää opetus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
  • ylläpitämällä yhteyksiä muihin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhdistyksiin sekä tietojenkäsittelyalan yhdistyksiin Suomessa,
  • ylläpitämällä yhteyksiä muissa maissa toimiviin sekä kansainvälisiin alan yhdistyksiin.

Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on viime vuosina ollut Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan (SoTeTiTe) tutkimuspäivät, joita on järjestetty vuosittain 1998 alkaen. Tutkimuspäivät kokoavat yhteen alan toimijat ja se on erinomainen paikka verkostoitua muiden saman alan tutkijoiden kanssa. Yhdessä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa yhdistys julkaisee JUFO 1 – luokituksen saanutta Finnish Journal of eHealth and eWelfare -verkkolehteä. Yhdistyksen muita tilaisuuksia löydät tapahtumasivulta.

 

STTY:n säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 § – Yhdistyksen nimi on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry., Föreningen för
informationsbehandling inom social- och hälsovården rf., ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen
epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Social and Health Informatics Association.
Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.
2 § – Yhdistyksen toimialana on sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka ja tiedonhallinta käytännön toimintana
ja tieteenalana. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa, edistää alan
käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä ja soveltamista, edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä sekä tehdä alaa
tunnetuksi.
3 § – Tarkoitusperiään yhdistys toteuttaa
* järjestämällä tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja,
* edistämällä ja tukemalla alaan liittyvää opetus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
* ylläpitämällä yhteyksiä muihin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhdistyksiin sekä tietojenkäsittelyalan yhdistyksiin Suomessa,
* ylläpitämällä yhteyksiä muissa maissa toimiviin sekä kansainvälisiin alan yhdistyksiin.
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Jäsenet
4 § – Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa sen toimialalla toimiva tai muuten asiasta kiinnostunut henkilö.
Kannattajajäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Jäseneksiottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
5 § – Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa hallituksen tai yhdistyksen jäsenen esityksestä yhdistyslaissa mainituissa tapauksissa. Jos yhdistyksen jäsen on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä.
6 § – Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu.
Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erilainen varsinaiselle jäsenelle ja kannattajajäsenelle.

Hallitus
7 § – Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja
ja 4-9 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen
kokoonpanossa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon jäsenistön keskuudessa
esiintyvät ammatti-, koulutusala-, ikä- ja sukupuoliryhmät sekä alueellinen jakautuminen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan sekä
mahdolliset muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi valita
keskuudestaan tai nimittää ulkopuoleltaan sihteerin tai toiminnanjohtajan.
8 § – Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
9 § – Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai
toiminnanjohtaja, kukin yksin.

Kokoukset
10 § – Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai kirjeitse.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11 § – Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tilikausi
12 § – Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen
13 § – Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä
vain siten, että kaksi peräkkäistä vähintään kuukauden välein pidettyä yhdistyksen
kokousta on näin päättänyt. Asia on saatettava vähintään kuukautta ennen ensimmäistä
kokousta kirjeitse jäsenistön tietoon. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä
annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.
14 § – Jos yhdistys purkautuu on jäljelle jäävät varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta
päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävästi.